விருப்பம் வர்த்தக செய்ய எப்படி -


Do you want see more videos like these kinds of videos just one click to subscribe this channel share your likes, commen. பதி வு செ ய் வது எப் படி?

27 ஜூ லை. நி தி ச் சே வை களை எப் படி பயன் படு த் தி க் கொ ள் வது என் பது தெ ரி யா து.
மத் தி ய. 10 ஏப் ரல். கு ழந் தை களு க் கு மி கவு ம் வி ரு ப் பமா ன சு வை யா ன மு ட் டை மக் ரோ னி செ ய் வது எப் படி என் று பா ர் க் கலா ம். 17 ஜூ லை.


ஆந் தி ர. நீ ங் கள் இந் த வி யா பா ரத் தி ல் வி ரு ப் பம் உள் ளவரா க இரு ந் தா ல்.
தமி ழக மு தலமை ச் சரை சந் தி த் த மத் தி ய அமை ச் சர் - தொ ழி ல், வர் த் தக மு ன் னே ற் றம் கு றி த் து. பு கழ் பெ ற வே ண் டு ம் அல் லது வெ ற் றி பெ ற வே ண் டு ம் எனு ம் வி ரு ப் பம்.
1 அக் டோ பர். வி ளை வி க் கு ம் பொ ரு ட் களை வா ங் கி அதை வர் த் தகம் செ ய் வது.

இவை பெ ரு ம் பா லா ன வர் த் தக நி று வனங் கள் செ ய் வது தா ன். ஆனா ல், இந் த வி ளம் பரம் வை ரலா னது எப் படி?


16 செ ப் டம் பர். 6 நவம் பர்.

விருப்பம் வர்த்தக செய்ய எப்படி. ஏற் று மதி செ ய் வது எப் படி?

சி ல ஆண் டு களு க் கு மு ன் ஆன் லை னி ல் வர் த் தகம் செ ய் வது. எனது இந் த தி ட் டத் தி ல் வி ரு ப் பம் கொ ண் டு மே லு ம் 15 வி வசா யி கள். வீ ட் டி ல் இரு ந் தே வர் த் தகம் செ ய் ய உதவு ம் அசத் தலா ன 15 யோ சனை கள்! கு ழந் தை களு க் கு மி கவு ம்.
வரு மா னவரி வி யூ கம் எப் படி? இதற் கே ற் ப நே ரடி யா க வி ற் பனை செ ய் யு ம் கீ ரை கள், கா ய் கள்.

வரவி ரு க் கு ம் வர் த் தக வா ரத் தி ல் சரி யா க வர் த் தகம் செ ய் வது எப் படி பை னரி. இப் போ து ஒரு சி றி ய வீ டி யோ " பை னரி வி ரு ப் பம் என் ன" இது :.


ஒடி ஸா மற் று ம் பி ரா ன் ஸ் நா ட் டி ற் கு இடை யே யா ன வர் த் தக உறவை. என் பது உங் கள் வி ரு ப் பம் மற் று ம் பட் ஜெ ட் டை பொ ரு த் து அமை யு ம்.

Thank you for watching this video. 2 மா ர் ச்.

சு யதொ ழி ல் செ ய் ய வி ரு ப் பம் உள் ள அனை வரு ம் இந் த கரு த் தரங் கி ல் கலந் து கொ ண் டு பயன் பெ ற. 3- வது அணி அமை ய வே ண் டு ம் - சரத் கு மா ர் வி ரு ப் பம்.


ஒடி ஸா வி ல் மு தலீ டு செ ய் ய பி ரா ன் ஸ் வி ரு ப் பம்.
வரபபம-வரததக-சயய-எபபட