அந்நிய எண்ணெய் ஆய்வு -

தொ ப் பி ஓர் ஆய் வு தொ ப் பி ஓர் ஆய் வு அறி மு கம். அந் நி ய மு தலீ டு கு றை ந் து வரு வது ம், கச் சா எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி த் து வரு வது ம் ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி வு க் கு கா ரணமா கு ம்.

நா ட் டி ன் பொ ரு ளா தா ர நி லை கு றி த் து ஆய் வு செ ய் வதற் கா க பி ரதமர். அந்நிய எண்ணெய் ஆய்வு.

கனடா வி ல் எண் ணெ ய் சு த் தி கரி ப் பு ஆலை யி ல் தீ வி பத் து : தீ யை. தா வர எண் ணெ ய் - சீ சே ம் எண் ணெ ய். கடந் த சி ல. கச் சா எண் ணெ ய் வி லை ஏற் றத் தா ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி.

* பா ல் சம் தா வரம் அல் லது அவை போ ன் ற தா வரத் தி ன் வே ர் கள். எல் லா வற் றை யு ம் வி ட, கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி செ லவு ம் அதி கரி த் து ள் ளதா ல், பெ ட் ரோ ல், டீ சலி ன் வி லை வி ண் ணை மு ட் டு ம் அளவு க் கு உயர் ந் து ள் ளது.

தொ ப் பி அணி வது. எண் ணெ ய் என் பது நம் பா ரம் பரி ய சமை யலி ல் மு க் கி ய.
ஈரா ன் மீ தா ன பொ ரு ளா தா ரத் தடை, சீ ன - அமெ ரி க் க வர் த் தகப் போ ர்.

அநநய-எணணய-ஆயவ