அந்நிய பயிற்சி பயிற்சி அகாடமி leeds - Leeds

Although the scheme is one of the country' s largest, we strive to make training an individual experience tailored to the personal needs of each trainee. In addition to graduating with a BA in International.
அந்நிய பயிற்சி பயிற்சி அகாடமி leeds. இந் த பயி ற் சி மை யமா னது தமி ழகத் தி ன் தலை நகரா ன செ ன் னை.

The homepage for the industry academy at University of Leeds - Health Theme. ஸ் ரு க் ஸ் போ ர் ட் ஸ் அகா டமி உடு மலை யி ல் கா லா ண் டு வி டு மு றை யி ல் கு ழந் தை கள் மற் று ம் பெ ரி யவர் களு க் கு நீ ச் சல் பயி ற் சி.

The aim is to be the best and most popular training scheme in the country. இந் த பயி ற் சி மை யத் தி ல் அளி க் கப் படு ம் 48 வா ர கா ல பயி ற் சி இந் தி ய. BA Degree in International Sports Management is a unique undergraduate programme that will enable you to fully develop your soccer potential as you earn an American- accredited degree.

அநநய-பயறச-பயறச-அகடம-LEEDS