நீங்கள் பங்கு விருப்பங்களில் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் -

On 8/ 19/ at 10: 32 AM, பு ரட் சி கர தமி ழ் தே சி யன் said: ஜெ யலலி தா வி ன்      ஆன் மா. Chidambaram, Finance Minister: Let me assure everyone that the government is absolutely stable and enjoys a majority in the Lok Sabha.
The DMK leader has said he will review his decision if we pass a resolution in the house. மீ ண் டு ம் கொ லை வெ றி த் தா க் கு தல்!

நீங்கள் பங்கு விருப்பங்களில் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும். கா ஷ் மீ ரி ல் இந் து க் கள் இரு க் கக் கூ டா து என் றா ல் மௌ னம். அதே வே ளை சி - 3 பி ரி வி ல் இரு ந் த.
நஙகள-பஙக-வரபபஙகளல-வரமன-வர-சலதத-வணடம