அந்நிய செலாவணி பற்றி சட்ட இஸ்லாமியம் -

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.
29 ஜனவரி. இஸ் லா மி ய வரலா று என் பது உலக மு ஸ் லி ம் களி ன் வரலா ற் றை க்.

4 டி சம் பர். அந்நிய செலாவணி பற்றி சட்ட இஸ்லாமியம்.
மற் று ம் " இஸ் லா மி ய சமு கம் அல் லது உம் மா ஹ் " ஆகி ய கரு து கோ ள் கள் பற் றி ய. ' ' இது வே இஸ் லா மி ய பெ ண் களு க் கா ன பு த் தா ண் டு பரி சா க இரு க் கு ம் ' ' : ஆதரவு கோ ரு ம் மோ தி.

இசு லா மி ய சட் டமு றை அல் லது சரி யா சட் டம் ( அரபு மொ ழி : ' شريعة Šarīʿa; அனை த் து லக. 24 டி சம் பர்.

தலா க் கொ டு ப் பது ஒரு வி தத் தி ல் இஸ் லா மி ய பெ ண் களு க் கு. மத் தி ய அரசு மே ற் கொ ண் டு ள் ள மு ன் மு யற் சி கள் பற் றி பே சி னா ர்.
நீ தி மன் ற தீ ர் ப் பு களி லு ம் இஸ் லா மி ய ஷரீ அத் சட் டத் தி ற் கு. மு த் தலா க் சட் ட மசோ தா வை பட் ஜெ ட் கூ ட் டத் தொ டரி லே யே.

அதே போ ல் நி கா ஹ் ஹலா லா, பலதா ர மணம் பற் றி யு ம் சட் டம்.

அநநய-சலவண-பறற-சடட-இஸலமயம