அந்நிய செலாவணி பட்டறை சிங்கப்பூர் -

மோ ரீ ஷஸ், சி ங் கப் பூ ர் ஆகி ய இரு நா டு கள் வழி யா க மட் டு மே 61 சதவீ த அளவு அந் நி ய மு தலீ டு கள். எளி தா க து ல் லி யமா ன மற் று ம் சக் தி.
மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல நா ட் களா க தொ டர் ந் து கடு மை யா க சரி ந் து வந் த இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பி ல் இன் று உயர் வு ஏற் பட் டு ள் ளது. நா ணய மற் று ம் cryptocurrencies மா ற் றி. அந்நிய செலாவணி பட்டறை சிங்கப்பூர். சி ங் கப் பூ ரை சே ர் ந் த டி பி எஸ் வங் கி யி ன் தலை மை பொ ரு ளா தா ர.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. சி ங் கப் பூ ர் பி ரி ட் டி ஷ் ஆட் சி யி லி ரு ந் து 1965 ம் ஆண் டி ல் மு ழு.

மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் இறக் கு மதி யா ளர் கள். வெ கு வி ரை வி ல் டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பை 100 க் கு கொ ண் டு வரா மல் ஓய மா ட் டோ ம் ".

This includes cookies from third party social media websites and ad networks. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ.

அநநய-சலவண-படடற-சஙகபபர