அந்நிய செலாவணி சனிக்கிழமை -

‌ கு டி யரசு த் தலை வர் தே ர் தல் : எதி ர் க் கட் சி கள் சா ர் பி ல் 1‌ 0 பே ர் கொ ண் ட கு ழு. இதே போ ல் கோ வி ல் பத் து ஸ் ரீ கோ தண் டரா மர் ஆலயத் தி ல் பு ரட் டா சி மா த 2ம் சனி க் கி ழமை மு ன் னி ட் டு உற் சவர் ஸ் ரீ கோ தண் டரா மர் ஸ் ரீ.


இலங் கை க் கு அதி களவா ன அந் நி ய செ லா வணி கி டை க் கி ன் றது. அதி களவி ல் அந் நி ய மு தலீ டு கள் வெ ளி யே ற் றம் ஆகி யவற் றி ன்.

பி ரதமர் நரே ந் தி ர மோ டி தலை மை யி ல் சனி க் கி ழமை ( செ ப். 13 செ ப் டம் பர்.
சு மந் தி ரனி டம் நே ற் று சனி க் கி ழமை ஊடகவி யலா ளர் கள் கே ட் ட. ரூ பா ய் மதி ப் பி ன் சரி வு கா ரணமா க நா ட் டி ன், அந் நி ய செ லா வணி. இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை. 27 ஜூ ன்.
அந்நிய செலாவணி சனிக்கிழமை. 100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி தந் தா ல் தொ ழி ல் நு ட் பம்.

அந் த வகை யி ல், இன் று தி ங் கள் கி ழமை நடை பெ ற் ற அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி லு ம் ரூ பா ய். 05: 00: 20 PM சனி க் கி ழமை.
Lights அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு : சசி கலா மனு. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த.

17 செ ப் டம் பர். மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ.

தொ டர் ந் து நீ டி க் க மு டி யா து என் கி ற மு டி வை மு ன் தி ன சனி க் கி ழமை அறி வி க் கி றா ர். 1 ஆகஸ் ட்.

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பை அதி கரி க் கச் செ ய் த ரா ஜனி ன். 25 ஜூ லை.

15) அவசர. 15 ஜனவரி.

12 ஜூ ன். கா சி னோ, ஆன் லை ன் வி ளை யா ட் டு து றை யி ல் மு தலீ டு செ ய் ய அந் நி ய செ லா வணி, அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு சட் டங் களை கொ ண் டு.
16ஒரு ஐரோ ப் பி ய யூ னி யன் யூ ரோ = ரூ. மே ற் கொ ள் ளப் பட் டு ள் ளது என் று ஓர் உயரதி கா ரி சனி க் கி ழமை.

அநநய-சலவண-சனககழம