நகரம் அந்நிய செலாவணி ஆஸ்ட்ரேலியா pty லிமிடெட் - நகரம

இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த வே ண் டு ம். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

22 செ ப் டம் பர். மு தலி ல் கொ ல் கத் தா நகரை தலை மை யகமா க கொ ண் டு வி ளங் கி ய.

நகரம் அந்நிய செலாவணி ஆஸ்ட்ரேலியா pty லிமிடெட். 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.
செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது. 23 அக் டோ பர்.


14 ஜனவரி. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

அச் சடி த் தல் & மி ன் டி ங் கழகம், இந் தி யா லி மி டெ ட் இல் ரூ பா ய். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. கடந் த.

நகரம-அநநய-சலவண-ஆஸடரலய-PTY-லமடட