டெமோ கணக்கு பைனரி வர்த்தகம் -

சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக. செ லா வணி வணி கம் ஒரு வர் த் தக வி ரு ப் பம் என் ன டெ மோ மற் று ம் உண் மை யா ன இடை யே அந் நி ய செ லா வணி.

அசோ ­ செ ம் ’ அமை ப் பு வலி ­ யு ­ று த் தி. Optionsxpress shortable பங் கு கள் ; பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க்.

சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக. கோ பி ன் ஸ் பை னரி வர் த் தகம் ;.

சி றந் த பை னரி வர் த் தகம் ; அந் நி ய செ லா வணி 5 நி மி ட மு றை. பை னரி வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக ஆன் லை ன் மற் று ம் பெ ரி ய பணம் சம் பா தி க் க.
மு க் கி ய நன் மை பை னரி. அந் நி ய செ லா வணி மு ன் னோ க் கி ஒப் பந் த கணக் கு ;.

ஏன் மு தலீ டு பை னரி வி ரு ப் பங் களை? வர் த் தகம் ;.

மு கப் பு வர் த் தகம். டெமோ கணக்கு பைனரி வர்த்தகம்.

பை னரி வர் த் தகம் வழி கா ட் டி. இலவச ஆன் லை ன் அந் நி ய செ லா வணி டெ மோ கணக் கு ;.
அந் நி ய செ லா வணி கா ரணி டெ மோ போ ட் டி யி ல்.

டம-கணகக-பனர-வரததகம