அனைத்து சந்தை சந்தை forex பற்றி - Forex


அவர் வா ர் த் தை களி லே யே : " ஏறத் தா ழ அனை த் து கடை களி லு ம் து ப் பா க் கி யை உற் பத் தி செ ய் து. மறை ந் த தி மு க தலை வர் கரு ணா நி தி தொ டங் கி ய இந் த உழவர் சந் தை.
அனைத்து சந்தை சந்தை forex பற்றி. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை மி கவு ம் பெ ரி யது, எல் லோ ரு ம் அதை ஒரு இடத் தி ல் கா ணலா ம்.
இதனை கண் ட சு கு ணா கடு ம் அதி ர் ச் சி அடை ந் து மன உளை ச் சலு க் கு. தொ ழி ற் சா லை வந் தா லு ம் நல் ல லா பம், வரா வி ட் டா லு ம் ஒரு லட் சம் சந் தை வி லை க் கு வி ற் றா ல் கூ ட லா பம் தா ன், கட் டா யம் சந் தை வி லை க் கு வி ற் கவு ம் இயலு ம்.


Equity Futures, Forex, Currency and Options trading has large potential rewards, but also large potential risks. அனை த் து பங் கு ச் சந் தை தரகு நி று வனங் களு ம் ஒரே வி தமா ன தரகு கட் டணத் தை வசூ லி ப் பதி ல் லை என் பதை மு தலீ ட் டா ளர் கள் கவனத் தி ல் கொ ள் ள வே ண் டி யது அவசி யம்.

சந் தை என் றா ல் என் ன? பங் கு சந் தை பற் றி பா ர் ப் பதற் கு மு ன் னா டி, நமக் கு எல் லா ம் ரொ ம் ப அறி மு கமா ன, பங் கு சந் தை போ லவே வர் த் தக மு றை கள் உள் ள வீ ட் டு மனை வர் த் தகம் பற் றி பா ர் ப் போ ம்.

பங் கு சந் தை ஓர் அறி மு கம், பங் கு சந் தை என் பது சூ தா ட் டமா? Aug 03, · பங் கு சந் தை பற் றி பே ச போ கி றோ ம் என் றது ம் இது ஒரு டெ க் னி க் கல் சம் பந் த பட் ட ஒரு வி ஷயம் என் று நி னை த் து வி ட வே ண் டா ம்.

பொ ரு ளை வா ங் கு வதற் கு ம் வி ற் பதற் கு ம் உள் ள இடம் தா ன் சந் தை. மு யல் வளர் ப் பு மனை அனை த் து தி சை யி லு ம் கா ற் றோ ட் டத் து டன் இரு த் தல் வே ண் டு ம்.

The high degree of leverage can work against you as well as for you. Sep 10, · செ ன் ற பதி வி ல் லா பநஷ் ட கணக் கி ல் கவனி க் க வே ண் டி ய வி ஷயங் களி ல்.
Sep 10, · இது வரை எழு தி ய பதி வு களி ல் ஒரு நி று வனத் தி ன் லா ப நஷ் ட கணக் கி ல்.

அனதத-சநத-சநத-FOREX-பறற