தானிய பைனரி விருப்பத்தேர்வுகள் குறியீடு -

தானிய பைனரி விருப்பத்தேர்வுகள் குறியீடு. தா னி யங் கள் மற் று ம் பயறு வகை களை அப் படி யே உட் கொ ள் வதை வி ட அவை களை மு ளை கட் ட வை த் து அதி லி ரு ந் து தோ ன் று ம் சி று.
தூ சி நீ க் கு ம் இயந் தி ரம், தா னி யம் வறு க் கு ம் இயந் தி ரம், உமி. சி று தா னி யத் தை மதி ப் பு க் கூ ட் டு ம் இயந் தி ரங் கள் கு றி த் த.
25 நவம் பர். சி று தா னி யங் களை நவ தா னி யங் கள் என் று ம் அழை க் கப் படு கி றது.
நம் பழக் க வழக் கங் கங் களு க் கு ஏற் ற தா னி யங் கள். 5 அக் டோ பர்.

கு றி யீ டு இரு ப் பதனா ல் செ ரி மா னத் தி ற் கா ன செ யல் மு றை கள். சி று தா னி யங் கள் என் பது ஏதோ வழக் கொ ழி ந் த தா னி யங் கள் அல் ல.

ஏதோ நம் தெ ன். தா னி யம் என் பது பு ல் வகை த் தா வரங் களி ல் வி ளை வி க் கப் படு ம் ( தா வரவி யல் மு றை ப் படி இவை உலர் வெ டி யா க் கனி அல் லது கா ரி யா ப் சி ஸ்.
11 அக் டோ பர்.

தனய-பனர-வரபபததரவகள-கறயட