டாலர் மதிப்பு அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகம் -

Us dollar ரூ பா ய் மதி ப் பு அந் நி ய செ லா வணி உயர் வு rupee value English summary Rupee value surged 10 paise against US dollar in today forex trade. டா லர் மதி ப் பு பொ ரு ளா தா ர மந் தத் தி ல் அதி கமா கச் சி க் கி யு ள் ள.

தங் கம் கை யி ரு ப் பு 3. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 72 ரூ பா ய் 32 கா சு களா க வீ ழ் ச் சி அடை ந் தது.
நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு செ ப் டம் பர் 21- ஆம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி டா லர் ( ரூ. அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு செ ப் டம் பர் 7- ஆம் தே தி யு டன் நி றை வடை ந் த வா ரத் தி ல் 82 கோ டி டா லர் கு றை ந் து 39, 928 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது.

டாலர் மதிப்பு அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகம். வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக.


அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், இன் று கா லை வர் த் தகத் தி ன் போ து. ஆனா ல் ரி சர் வ் வங் கி யி டம் மு ன் பு போ ல் அதி க டா லர் கை யி ரு ப் பு இல் லை.

59 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து 2, 041 கோ டி டா லரா கவு ம், எஸ் டி ஆர் மதி ப் பு 26 லட் சம் டா லர் உயர் ந் து 148 கோ டி டா லரா கவு ம் உள் ளது. தற் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 400 பி ல் லி யன் டா லர் களா க.

9, 000 கோ டி. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

டலர-மதபப-அநநயச-சலவண-வரததகம