எப்படி ஒரு நல்ல அந்நிய வர்த்தகர் இருக்க வேண்டும் -

About வே த தி யா னம் Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design. யோ வா ன் 4: 24 தே வன் ஆவி யா யி ரு க் கி றா ர், 👉 அவரை த் 👉 🙏 தொ ழு து.
எனவே, ஒரு எண் ணம் எழந் த உடனே யே, அது அடக் கப் பட வே ண் டு ம். Owning a house does not only give you emotional solace, but also serves as a strong financial security for the future.

யா ரா னா லு ம் பெ ண் கள் தங் கள் கு டு ம் ப வி டயம், அந் தரங் கம் எல் லை. உரி ய தி ட் டமி டல் வே ண் டு ம்.

Building a home is a dream in India. The average Indian saves and toils for most of his life to make this dream a reality.
தி றந் த மனதோ டு ஒரு வி சயத் தை உங் களு க் கு இந் தக் கட் டு ரை யி ல் சொ ல் கி ன் றே ன். ஒரு படை யி ன் தளபதி க் கு தன் படை களை வழி நடத் து ம் தி றமை இரு க் க வே ண் டு ம்.


எப் போ து ஒரு எண் ணம் எழு ந் தா லு ம், அதனா ல் தூ க் கி ச் செ ல் லப் படா தீ ர் கள். The main mission of soratemplates is to provide the best quality blogger templates which are professionally designed and perfectlly seo optimized to deliver best result for your blog.

Apr 12, · ஆண் கள் மட் டு மல் ல பெ ண் களு ம் வி பசா ரம் செ ய் ய ஏற் பா டு. எப்படி ஒரு நல்ல அந்நிய வர்த்தகர் இருக்க வேண்டும்.


ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த கி ரெ யி ல் து ரத் தல். வா ஸ் து சா ஸ் தி ரம் என் பது ஒரு வி ஞ் ஞா ன கலை ஆகு ம்.
எபபட-ஒர-நலல-அநநய-வரததகர-இரகக-வணடம