இத்தாலியில் செய்தி வெளியீடு -

மோ ர் சு தந் தி க் கரு வி யி ல், செ ய் தி அனு ப் பு ம் ' மோ ர் சு சா வி ' க். Welcome to Amazon.


Jun 16, · பொ ட் டு அம் மா ன் இத் தா லி யி ல் உயி ரு டன் இரு க் கி றா ரா. Tweet with a location.

Sep 24, · சத் தி யம் செ ய் தி எதி ரொ லி : லஞ் சம் கே ட் கு ம் ஆடி யோ வெ ளி யீ டு. அப் போ து தா ன் இத் தா லி யி ல் பு கழ் பெ ற் ற கா மி க் ஸ் ஹீ ரோ வா கி ய டெ க் ஸ் வி ல் லர் கதை த் தொ டரு க் கு ம் படங் கள் வரை ய தொ டங் கி னா ர்.

இத் தா லி யி ல் பெ ண் ஒரு வரை பா லி யல் வல் லு றவு க் கு உட் படு தி ய. இத்தாலியில் செய்தி வெளியீடு.

If you prefer a simplified shopping experience, try the mobile web version of Amazon at www. தமி ழ் செ ய் தி, உள் ளூ ர் மற் று ம் உலகளா வி ய.

The mobile web version is. எம் மை ப் பற் றி. இத் தா லி யி ல் வரு ம் டி சம் பர் 12 ஆம் தே தி வி ரா ட் கோ லி அனு ஷ் கா. You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third- party applications.

இததலயல-சயத-வளயட