விருப்பம் கடந்த வர்த்தக தேதி -

, வி ரு ப் பம், அழை ப் பு. செ ன் னை யி ல் வி ரு ப் பம் போ ல பயணி ப் பதற் கா ன மா தந் தி ர பயணக்.
ஆனா ல் அவரை கழகத் தி ல். Social News: வரு ம் 10ஆம் தே தி மு தல் நடை பெ ற உள் ள 41வது செ ன் னை பு த் தகத் தி ரு வி ழா வி ல்.

தலை வரு மா ன கரு ணா நி தி கடந் த 7ம் தே தி மரணமடை ந் தா ா ். டீ சல் மீ தா ன வி லை யை தங் கள் வி ரு ப் பம் போ ல எண் ணை நி று வனங் கள் 15. தமி ழகம் · அரசி யல் · கு ற் றம் · உலகம் · அறி வி யல் · செ ன் னை · வர் த் தகம் · வி ளை யா ட் டு. 13 செ ப் டம் பர்.
கடந் த மு றை நடை பெ ற் ற செ ன் னை பு த் தகத் தி ரு வி ழா வி ல் சி ல. வி ளை யா ட் டு · ஆன் மி கம் · வர் த் தகம்.

கடந் த ஜனவரி 1ம் தே தி டீ சல் வி லை ரூ. கடந் த - ஆம் ஆண் டு ஜூ ன் 2- ஆம் தே தி பதவி யே ற் றா ர்.

தலை மை பொ று ப் பே ற் க வே ண் டு ம் என் று வி ரு ப் பம் தொ ி வி த் தனா ். ஒவ் வோ ர் ஆண் டு ம், ஆகஸ் ட் ஒன் பதா ம் தே தி அன் று, ஒரு.

கடந் த ஏப் ரல் 24 ஆம் தே தி யன் று பெ ட் ரோ ல் டீ சல் வி லை உயர் வு. வி ரு ப் பம் என பெ ங் க ளூ ரு வி ல் செ ய் தி யா ளர் களி டம் பே சு கை யி ல்.


அழகி ரி தி மு க- வி ல் சே ர வி ரு ப் பம் தெ ரி வி த் தா ர். 26 ஆகஸ் ட்.

இது, அனை த் து லக வர் த் தகம், மு தலீ டு கள், தொ ழி ல் நம் பி க் கை. 8 ஆகஸ் ட்.

27 செ ப் டம் பர். வர் த் தகம்.

அழகி ரி கரு ணா நி தி நி னை வி டம். கடந் த 5ம் தே தி மு.

நள் ளி ரவை க் கடந் த வே ளை யி ல், சகோ தரர் கள் அங் கி த், பரஸ் ஆகி யோ ர். கடந் த ஓரா ண் டா க, பெ ரி ய நா டு களு க் கு இடை யே வர் த் தகப் பதற் றம் மோ சமடை ந் து ள் ளது.

கடந் த ஆகஸ் ட் 15- ஆம் தே தி தொ டங் கி ய வி லை உயர் வு நீ டி க் கி றது. பி ரச் னை க் கு, சு மு க தீ ர் வு, பா க்.

20 செ ப் டம் பர். விருப்பம் கடந்த வர்த்தக தேதி.

கடந் த,, ஜனவரி யி ல், ஜம் மு - கா ஷ் மீ ர் மா நி லம், யூ ரி யி ல் உள் ள ரா ணு வ. 7 செ ப் டம் பர்.
தி ரு ப் பரங் கு ன் றம் தே ர் தல் வழக் கு 23ம் தே தி இறு தி வி சா ரணை. 5 ஜனவரி.
எனக் கு க் கூ டத் தா ன் பி ரதமர் ஆக வி ரு ப் பம் ; என் னா ல் ஆக மு டி யு மா? செ ன் னை : கடந் த ம் ஆண் டு நடந் த சட் டமன் ற பொ து த்.
கு றை களை க் களை ய வே ண் டு ம் என் று பொ து மக் கள் வி ரு ப் பம் தெ ரி வி க் கி ன் றனர். பி ரதி நி தி த் து வ சட் டத் தி ன் படி இந் த வழக் கை தொ டர வி ரு ப் பம்.
சி ங் கப் பூ ர் சி றந் து வி ளங் க வே ண் டு ம் என் பதே நம் வி ரு ப் பம். 90 ஆக வி ற் பனை செ ய் யப் பட் டது.
வரபபம-கடநத-வரததக-தத