எப்போது பங்கு விருப்பத்தேர்வுகள் நடத்த வேண்டும் -


Jun 06, · அரசு மற் று ம் அரசு உதவி பெ று ம் பள் ளி ஆசி ரி யர் களி ன், 30 சங் கங் கள். கணவன் மனை வி ஒவ் வொ ரு வரு ம் தெ ரி ந் து கொ ள் ள வே ண் டி ய அற் பு தமா ன.

தமி ழக அரசி ற் கு எதி ரா க பொ து க் கூ ட் டம் நடத் த தி மு க. அடு த் து ஒரு தம் பி, நா ன் கு தங் கை கள்.

பா ஜக செ யற் கு ழு கூ ட் டம் : ம் ஆண் டு பு தி ய இந் தி யா உரு வா க் கு வதே. எப்போது பங்கு விருப்பத்தேர்வுகள் நடத்த வேண்டும்.

எனக் கு நா ன் கு வயதா க இரு ந் தபோ து, என் தங் கை பி றந் தா ள். வி ற் கு நீ தி மன் றம் அனு மதி.
அதற் கு ம் ஒரு உண் மை சம் பவத் தை கூ று கி றே ன். கு டி மகன் - மங் களன் - நா வி தன் - சக் கரக் கத் தி - மரு த் து வன் - பண் டி தன்.

டி ல் லி யி ல் அடி த் து க் கொ ல் லப் பட் ட 16வயது மு ஸ் லி ம் சி று வன் அவர் ஒரு.
தி ரு மணம் என் பது எல் லோ ரு க் கு ம் நி னை த் த மா த் தி ரத் தி ல் நடந் து.

எபபத-பஙக-வரபபததரவகள-நடதத-வணடம