அந்நிய செலாவணி நிபுணர் ஆலோசகர் சுரண்டல் -

அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் கட் டடம். ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த கி ரெ யி ல் து ரத் தல்.

சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு. சி றந் த அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் ;.
சி றந் த அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் மன் றம். அந் நி ய செ லா வணி நா ணயங் கள் வா ங் க.

அந் நி ய செ லா வணி மீ து சு ரண் டல் நன் மை கள். அந் நி ய செ லா வணி தரகர் கள் சை க் க் சா ல்.

சி றந் த நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் செ ப் டம் பர் - சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ea என் பவர் கள் - எக் ஸ் ரோ பா ட் கள். நல் ல அந் நி ய செ லா வணி சு ரண் டல் மூ லோ பா யம்.

அந்நிய செலாவணி நிபுணர் ஆலோசகர் சுரண்டல். அந் நி ய செ லா வணி 1 நி மி டம் வீ டி யோ சு ரண் டல் மூ லோ பா யம்.

அநநய-சலவண-நபணர-ஆலசகர-சரணடல