அந்நிய செலாவணி வர்த்தக மின்புத்தகங்கள் இலவச பதிவிறக்க - இலவச

23 ஜூ லை. அவ் வா று உரு வா க் கப் பட் ட மி ன் பு த் தகங் கள் Creative Commons எனு ம்.

வே ண் டி ய வடி வி ல் இலவசமா க பதி வி றக் கி க் கொ ள் ளலா ம். 15 ஏப் ரல்.
சி லவற் றை மி ன் பு த் தகங் களா க் கி இணை யத் தி ல் இலவசமா க வெ ளி யி ட் டது. நா ம் அவர் களது படை ப் பு களை எடு த் து இலவச மி ன் பு த் தகங் களா க வழங் கு வதற் கு நமக் கு அவர் கள்.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக மின்புத்தகங்கள் இலவச பதிவிறக்க. அவ் வா று பதி வி றக் கம் ( download) செ ய் யப் பட் ட பு த் தகங் களை யா ரு க் கு.

மு கப் பு பு த் தகங் களை ப் பதி வி றக் க இலவச பெ ஸ் ட் 5 வலை த் தளங் கள். 57, 000 க் கு ம் மே ற் பட் ட இலவச மி ன் பு த் தகங் கள் கொ ண் ட பெ ரி ய.
1990 இல், இணை யம் வி ரி வு படத் தொ டங் கி ய போ து, மி ன் பு த் தகங் கள். Admin February 16, at 2: 27 pm.

ஜோ தி டம் சம் பந் தமா க இலவச பு த் தகம் பதி வி றக் கம் செ ய் ய உள் ளதா என் று அறி ய வி ரு ம் பு கி ன் றே ன். ஆங் கி லத் தி ல் லட் சக் கணக் கா ன மி ன் பு த் தகங் கள் தற் போ து கி டை க் கப்.

அநநய-சலவண-வரததக-மனபததகஙகள-இலவச-பதவறகக