மேல் பைனரி விருப்பத்தை வர்த்தக உத்திகள் -

மேல் பைனரி விருப்பத்தை வர்த்தக உத்திகள். ஏன் பை னரி வி ரு ப் பங் களை?

சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக. பை னரி வர் த் தக கரு வி.

அளவு வர் த் தக உத் தி கள் வி க் கி. Optionsxpress shortable பங் கு கள் ; பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க்.

இதை நீ நம் பு கி றா யா? சம் பளம் மனி தன் " பை னரி வி ரு ப் பத் தை " தங் கள்.


சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக. மே ல் 10 பை னரி வர் த் தக தளங் கள்.

பு கழ் மி க் க வீ ட் டி ன் தா ய் ஒரு வளு க் கு இரண் டு பி ள் ளை கள். வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக.

வர் த் தக ஆன் லை ன் கொ டு க் கி றது, மே லே. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு.

மல-பனர-வரபபதத-வரததக-உததகள