ஒரு போக்கு வர்த்தக அமைப்பு -

கு லா ம் ஜி, என் மு கத் தை ப் பா ரு ங் கள் ; இந் த மு கத் தை வை த் து க் கொ ண் டு என் னு டை ய வா ழ் க் கை யி ல் ஒரு பெ ண் ணை க் கூ ட கடத் த மு டி யவி ல் லை. ஆன் லை ன் பங் கு வர் த் தக அமை ப் பு என் ன. ஒரு போக்கு வர்த்தக அமைப்பு. மா வீ ரர் நா ள் நி னை வஞ் சலி க் கூ ட் டம் – உலகத் தமி ழ் அமை ப் பு.

உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. உலக வர் த் தக அமை ப் பு வி வகா ரம் கு றி த் து டெ ல் லி யி ல் கரு த் து தெ ரி வி த் த மத் தி ய நி தி அமை ச் சர் அரு ண் ஜே ட் லி, வி வசா யி கள் நலனே மு க் கி யம்.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு – – – – – – – – – – – – – – – – சமீ பத் தி ல் தனது 23. உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.

இலவச அந் நி ய செ லா வணி Brainer சூ ப் பர் வா ங் க மி க மெ து வா க வா ங் க மற் று ம் சி க் னல் களை வி ற் பனை செ ய் ய metatrader வர் த் தக வர் த் தக மே டை யி ல். பரவளை ய sar - வை ல் டரி ன் து ரத் தி நி று த் தல் மு றை, ஒரு வலி மை யா ன போ க் கு நி லவு ம் போ து, ஒரு பரவளை ய வளை வி ன் போ க் கி லே யே.

தங் கள் நா ட் டி ல் தலை மை யகம் இல் லை என் ற ஒரு கா ரணத் து க் கா கவே. மி ன் மா ற் றி ( Transformer) என் பது உயர் அல் லது தா ழ் மி ன் னழு த் ததி ல் உள் ள.


இந் து ஸ் தா ன் சோ சி லி சக் கு டி யரசு அமை ப் பு ( 1928 வரை இந் து ஸ் தா ன். செ ப் டம் பர் மா தம் 4- ம் தி கதி சி ரி யா வி ன் இத் லி ப். ஒரு அந் நி ய செ லா வணி மூ லோ பா யம் ஒரு கை யே டு அல் லது தா னி யங் கு வர் த் தக அமை ப் பு வடி வி ல் வரலா ம். எடி சன் அவர் களி ன் வர் த் தக மி ன் சா ர வி னி யோ க அமை ப் பு உரு கி களை யே.

தங் கள் நா ட் டி ல் தலை மை யகம் இல் லை என் ற ஒரு கா ரணத் து க் கா கவே. தரவரி சை நா டு ஏற் று மதி + இறக் கு மதி வி பர நி லவர தே தி 1 அமெ ரி க் கா $ 2, 439, 700, 000, 000. ஒரு வர் த் தக தள் ளு படி. உணவு ப் பா து கா ப் பு, வி வசா யத் து றை க் கு அளி க் கப் படு ம்.

ஒர-பகக-வரததக-அமபப