20 முன் சந்தை tranzactii - Tranzactii


20, 000/ - என் றா ல் ஒரு பங் கு சம் பா தி த் த பணம் அதா வது EPS Rs. இந் த 20 வரு டங் களி ல் இதன் வி லை மொ த் தமா க, 238 சதவி கி தம் அதி கம் ஆகி யு ள் ளது.

சி று தா னி ய சந் தை shared Tamil Traditional Foods' s post. இன் று கா லை இந் தி ய நே ரம் 05.


இது வரு டத் தி ற் கு சு மா ர் 12 சதவி கி தம் ஆகு ம். Sep 10, · அதனு டை ய நி கர லா பம் Rs.

உயர் நீ தி மன் ற நீ தி பதி ஜெ கதீ ஷ் சந் தி ரா மு ன் வி சா ரணை க் கு வந் தி ரு க் கு ம் இந் த வழக் கி ல், மு தல் வர் மீ தா ன ஊழல் பு கா ரை வி சா ரி க் கத் தொ டங் கி இரு ப் பதா க லஞ் ச ஒழி ப் பு த் து றை. 20 டா லர் என் ற வி லை யி லு ம், ப் ரெ ன் ட்.

40 மணி நி லவரப் படி, உலகச் சந் தை களி ல் தங் கம் அவு ன் ஸ் ஒன் று க் கு 1, 227. 20 முன் சந்தை tranzactii.

Special events like conference news, neighborhood news, famous biographies, global shot, tea kadai bench, doubt thanabalu, this place for you, pakkavathiyam, solkirarkal, tv channel programmes, Special Articles, Special Reports, Special Interest News, News Comment, Science News, TV Shows news, General News, temple festival photo. கா ஞ் சி சங் கர மடத் தி ல் 20 ஆண் டு களு க் கு மு ன் இரண் டு மா ணவர் கள்.


மி டி ல் க் ளா ஸ் நண் பர் ஒரு வரு க் கு, வா ழ் நா ளி ல் எப் படி யா வது பு து.
20-மன-சநத-TRANZACTII