ஆயுத சந்தைகளில் அந்நிய செலாவணி பெருமளவில் -


இந் த தளத் தி ல் இரு ப் பது பல் வே று தளங் களி ல் இரு ந் து எடு த் தவை. Tamil islam தமி ழ் நா ட் டி ல் ஒரு பு தி ய பு ரட் சி.

தூ த் து க் கு டி கலவரத் தி ற் கு யா ர் கா ரணம்? - வி ளக் கு ம்.

இந் த மு தலீ டு கள் மறை மு க மு தலீ டு கள் ( indirect investment) என் று. அமெ ரி க் கா வை தீ வி ர வலது சா ரி களு ம், இந் தி யா வை தீ வி ர.


இதனி டை யே வி டு தலை க் கா கப் போ ரி ட் ட மக் கள் பு தி ய அரசி ன் கீ ழா ன. Ayisha Air Travels has joined hands with At Thawba Haj and Umra Service As you stayed with Ayisha Air Travels to be successful for 12 years, we are expecting your support and dua for this Umra Service too.
பி ரபா கரன் மி கப் பெ ரு ம் வரலா ற் று த் தவறு செ ய் தா ர். ஆயுத சந்தைகளில் அந்நிய செலாவணி பெருமளவில்.
சமு த் தி ரன். செ ன் ற வரு டம் இலங் கை யி ல் மே தி னம் பற் றி நா ன்.

ஆயத-சநதகளல-அநநய-சலவண-பரமளவல