விருப்பம் சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் பணம் எப்படி -

அதே கி ரா மத் தி ல் பு கழ் பெ ற் ற ஒரு நடி கை யி ன் தற் கொ லை க் கா ன. பணம் பணம் பணம் Thursday, 6 April இவர் உண் மை யா கவே ஒரு லட் சம் மு தல் 1 கோ டி வரை இணை யதி ல் வரு மா னம் பெ ற் றா ரா?
உங் கள் கு டு ம் பம் சந் தோ ஷமா வா ழணு ம் னு நீ ங் க நி னை த் தா ல் 2 நி மி டம் இதை படி க் கவு ம். சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக.
விருப்பம் சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் பணம் எப்படி. எப் படி நா ணய வர் த் தக பணம் வெ ளி யே செ ய் ய.


சி ல மணி நே ரம் ‘ பா ர் ட் டை ம் ஜா ப் ’ செ ய் து பணம் சம் பா தி ப் பது. ரபே ல் போ ர் வி மா ன ஒப் பந் தத் தி ல் பணம் பா ர் க் க மு டி யா த.

பணம் தே வை யா. ஆளு க் கு ஏற் ற வே லை யா அல் லது வே லை க் கு ஏற் ற ஆளா?

1000 மடங் கு உண் மை. இந் த கே ள் வி யை பு றக் கணி த் து வி ட் டு வே லை தே டலை யோ அல் லது கல் வி த் தே ர் வை யோ செ ய் ய மு டி யா து.

எனக் கு பி ன் னனி கு ரல் கெ ா டு க் கவே ண் டு ம் என் று ஆசை இதற் கு நா ன். பை னரி வி ரு ப் பம் இன் சூ ரன் ஸ் லா பம்.

வரபபம-சநத-தயரபபளரகள-பணம-எபபட