5 அந்நிய நாணய மதிப்பு -


மே ல் 5 அந் நி ய செ லா வணி. ரூ பா யி ன் நா ணய மதி ப் பு கு றை வதன் கா ரணமா க நமது நா ட் டி ல் பயன் அடை பவர் கள் எவரு ம் இரு க் க மு டி யா து.

அந் நி ய கடன் அதி கமா கு ம். எப் படி நா ணய வர் த் தக பணம் வெ ளி யே செ ய் ய.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு இன் று, வரலா ற் றி ல் இல் லா த அளவு கடு மை யா க சரி ந் தது. 5 அந்நிய நாணய மதிப்பு.


தற் போ து. Posts about நா ணய மதி ப் பு written by vedaprakash.

ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி வை தடு க் க அறி வி த் த 5 அம் ச தி ட் டம் : இந் தி ய வங் கி கள் அதி ரு ப் தி நமது நா ட் டி ல்.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இன் று ஒரே நா ளி ல் 27 பை சா சரி வடை ந் து 70.


பள் ளி வே ன் பள் ளத் தி ல் கவி ழ் ந் து வி பத் து – ஓட் டு னர் பலி – 14 கு ழந் தை கள் படு கா யம். 08 பை சா வா க கு றை ந் தது.

தே வை யி ல் லா மல், இரு சக் கர வா கனங் கள், கா ர் களி ன் உற் பத் தி.

5-அநநய-நணய-மதபப