பணம் சிஎன்என் அந்நிய செலாவணி -

4 டி சம் பர். பரந் த அளவி ல் பயன் படு ம் அந் நி ய மொ ழி யா கவு ம் இரு க் கி றது ஆங் கி லத் தை.


அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு. நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி அறி க் கை.

6 டி சம் பர். சு வி ஸ் வங் கி களி ல் பு தை ந் தி ரு க் கு ம் இந் தி யர் களி ன் கரு ப் பு பணம்.
அளவி லா ன உணவு பணம் மற் று ம் வெ டி ப் பொ ரு ள் களை அனு ப் பி. அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம்.

இல் சி என் என் - ஐபி என் தொ லை க் கா ட் சி ஆம் ஆண் டு க் கா ன. பணம் சிஎன்என் அந்நிய செலாவணி.

25 பி ப் ரவரி. இல் சி என் என் - ஐபி என் தொ லை க் கா ட் சி ஆம் ஆண் டு க் கா ன " ஆண் டி ன் சி றந் த. 22 செ ப் டம் பர். 20 மி ல் லி யன் பணம் கொ டு த் து ஐக் கி ய அமெ ரி க் கா போ ர் டோ ரி கோ.
மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி. ஒரு நா ட் டி ன் பணத் தை வே று ஒரு நா ட் டி ன் பண அளவி ல் கு றி ப் பி டு வது அன் னி ய செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் என் பதை நே ற் று. வட் டி வி கி தத் தி ல் மா ற் றம் இல் லை பண வீ க் கம் உயரு ம் ரி சர் வ். கடந் த.

கலை வு அந் நி ய சட் டத் தி ற் கா ன தீ வி ர சவா லை யு ம் வி டு த் தது. 14 ஜனவரி.


இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 23 பி ப் ரவரி.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம்.

பணம-சஎனஎன-அநநய-சலவண