எளிதாக அந்நிய செலாவணி மூர்க்கத்தனமான போக்கு வர்த்தக பதிவிறக்க -


சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு. This trend following system was designed by டெ ன் னி ஸ் Gartman மற் று ம் பி ல் Eckhart டெ ன் னி ஸ் Gartman.


எளி தா க அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக ஆன் லை ன். Oanda fxtrade பதி வி றக் க.

போ க் கு வர் த் தக எளி ய. சந் தை களி ல் கு றை ந் த இரு ந் து அதி க மா று ம் தன் மை நகரு ம் போ து. எளிதாக அந்நிய செலாவணி மூர்க்கத்தனமான போக்கு வர்த்தக பதிவிறக்க. அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக ஒலி ப் பதி வு செ ன் னை யி ல் அந் நி ய செ லா வணி மு கவர் கள்.

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக ஆதரவு மற் று ம் எதி ர் ப் பு சர் ஃப் பை ஸா. இந் தி யா வி ல் சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி வலை த் தளங் கள் rightedge வர் த் தக.

எளதக-அநநய-சலவண-மரககததனமன-பகக-வரததக-பதவறகக