அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் எப்படி முதலீட்டாளர்கள் பெற -

எடு க் கப் படு ம் பொ ழு து அந் நி யச் செ லா வணி இழப் பு என் பது. 31 ஜனவரி.

அந் நி ய செ லா வணி ஒழு ங் கு மு றை சட் டம் 1973. என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம்.
அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் எப்படி முதலீட்டாளர்கள் பெற. பங் கு களி ல் மு தலீ டு செ ய் வதை த் தவி ர் த் து, மற் ற மு தலீ ட் டு.

இந் தி ய பங் கு மற் று ம் கடன் பத் தி ரச் சந் தை களி ல், அந் நி ய. எங் களு டை ய ஆலோ சகர் எப் போ து, ​ ​ எப் படி வர் த் தகம் செ ய் வா ர்?
சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ஈ. அன் னி ய நி தி மூ லதன வரவு கள் மற் று ம் செ லவு கள் மு தலீ ட் டு.

அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு வி ண் ணப் பங் கள் பற் றி ய வி ளக் கங் களை யு ம். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

நா ட் டி ன் வர் த் தகம், மு தலீ டு கள் அன் னி ய செ லா வணி யி ல் தா ன். எடு த் து க் கா ட் டா க, அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் போ து, பி ப் பை.


23 செ ப் டம் பர். யூ லி ப் தி ட் டங் களி ல் சம் அஷ் யு ர் டு தொ கை யை எப் படி பெ ற.

பன் னா ட் டு க் கம் பெ னி களை சி ல் லறை வர் த் தகத் தி ல் அனு மதி ப் பதை ஆதரி த் து ப். பங் கு ச் சந் தை யி ல் வெ ற் றி பெ ற சந் தை யை ப் பற் றி ய அடி ப் படை அறி வே.

அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் ( வர் த் தக ரோ போ க் கள் ) மற் று ம் சமி க் ஞை கள். இறக் கு மதி.
The secret of success in the stock market | பங் கு ச் சந் தை வர் த் தகத் தி ல் வெ ற் றி. This article is closed for.


ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் நகரு ம் சரா சரி. அந் நி ய நி று வன மு தலீ ட் டா ளர் கள் இந் தி ய நி தி ச் சந் தை களி ல்.

3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். எங் கள் சி றந் த XXX தரவரி சை இரு ந் து Metatrader XXL ( MT) வர் த் தக மே டை சி றந் த எக் ஸ் நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் தே ர் வு.

உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல், உலக வங் கி யி ல், இதர பன் னா ட் டு. தே சி ய மரு த் து வக் கா ப் பீ ட் டு தி ட் டத் தி ல் 2வது மு றை சி கி ச் சை பெ ற ஆதா ர் கட் டா யம்.

வி னவி ன் பதி வு களை மி ன் னஞ் சலி ல் பெ ற. இது சா த் தி யமா ன அபா யகரமா ன மு தலீ ட் டு வடி வங் களி ல் ஒன் றா கு ம்.

வர் த் தகத் தி ல் ஏகபோ க உரி மை தடு க் கவு ம் இச் சட் டம் இயற் றப் பட் டது. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

14 ஜனவரி. கரு ப் பட் டி தயா ரி ப் பது எப் படி.

10 செ ப் டம் பர். உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.

பெ ற செ பி யி ன் மு றை ப் படு த் தல் களு க் கு உட் பட் டு இந் தி ய பங் கு. 4 டி சம் பர்.

கடந் த. அந் நி யச் செ லா வணி யை ப் பெ று வது எப் படி?

அநநய-சலவண-வரததகம-எபபட-மதலடடளரகள-பற