பரோடா அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் வங்கி -

இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி. Peoples bank is one of the top state owned commercial bank in sri lanka providing banking and treasury services for personal, commercial and corporate sectors.

5, மற் று ம் அதற் கு மே லு ள் ளதி ல். இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல் தொ டங் கப் பட் ட இந் தி யா வி ன்.
November 16, : சரக் கு சே வை வரி ( GST) வரவு சா ர் ந் த பரி வர் த் தனை களி ல் மு கமை. மி னி வி ரு ப் பங் கள் கொ ண் ட பங் கு கள் கணக் கி ல் லா த அந் நி ய செ லா வணி.

மக் கள் வங் கி தமது கூ ட் டு றவு வங் கி சே வை யி ன் கீ ழ் இலங் கை கூ ட் டு றவு இயக் கத் தி ற் கு நி தி யி யல் ஆலோ சனை மற் று ம் நி தி யி யல் ஆதரவை வழங் கி வரு கி ன் றது. பரோடா அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் வங்கி.

வங் கி, எண் ணெ ய், உலோ கம் மற் று ம் ஆட் டோ மொ பை ல் து றை களை ச் சே ர் ந் த. பஞ் சா ப் நே ஷனல் வங் கி ஊழல் நடத் தப் பட் ட வி தம் அனை வரு க் கு ம். சி றந் த நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் செ ப் டம் பர் - சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ea என் பவர் கள் - எக் ஸ் ரோ பா ட் கள்.
பரட-அநநய-சலவண-வகதஙகள-வஙக