கலை தட்டையான அந்நிய செலாவணி -

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு ஒரே வா ரத் தி ல் 1. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. 31 ஜனவரி.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? கடந் த.
கலை தட்டையான அந்நிய செலாவணி. ஐக் கி ய தே சி ய கட் சி யி ன் வழி நடத் தல் 10வரு டங் களு க் கு.
உங் களை போ ன் ற வி ஞ் ஞா னி களு க் கு வே ண் டு மெ ன் றா ல் உலகம் தட் டை யா கோ ளமா என் ற அறி வு. அளவு க் கு அவற் றி லி ரு ந் து உண் மை யை கண் டறி யு ம் கலை யை.
மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். 4 டி சம் பர்.

அந் நி ய செ லா வணி நமது பொ ரு ள் ஈட் டலி ல் மட் டு ம் வந் தது. 2 பி ப் ரவரி.

/ / இந் தி யா வி ல் இப் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கணி சமா க உள் ளது. 4பி ல் லி யன் டொ லர் கு றை ந் து ள் ளது.

இதை கு றி வை த் து இயங் கு ம் அந் நி ய நி று வன மூ தலீ டு கள் ( FII). இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

அரசு பணத் தை வெ ளி யி டு வதா ல் வீ க் கம் ஏற் படு கி றது என் ற தட் டை யா ன பழை ய. 14 ஜனவரி.
அறி வி யல் - தொ ழி ல் நு ட் பம் · கலை · இசை · இலக் கி ய வி மரி சனங் கள். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.


22 செ ப் டம் பர்.
கல-தடடயன-அநநய-சலவண