அந்நிய செலாவணி சந்தையில் சரிவு -


50 லட் சம் கோ டி ) டா லரு க் கு ம் கீ ழ் கு றை ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி தெ ரி வி த் து ள் ளது. அந்நிய செலாவணி சந்தையில் சரிவு.
மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது.
சூ டா ன் வி மா ன நி லை யத் தி ல் பரபரப் பு : 2 ரா ணு வ வி மா னங் கள். ஆசி ய சந் தை யி ல் ஒரு பே ரல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை 78 அமெ ரி க் க டா லரா க உள் ளது.
சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 69 என் ற நி லை யை எட் டி யது. மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் இறக் கு மதி யா ளர் கள். நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த ஓரா ண் டி ல் மு தல் மு றை யா க 40, 000 கோ டி ( இந் தி ய மதி ப் பி ல் சு மா ர் ரூ. சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து 3வது நா ளா க இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு சரி வடை ந் து ள் ளது.

கு றி ப் பா க, அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு மு ன் னெ ப் போ து ம் கா ணப் படா த அளவா க 72.

அநநய-சலவண-சநதயல-சரவ