அந்நிய செலாவணி மத்திய நிலையம் கோபன்ஹேகன் -

அந்நிய செலாவணி மத்திய நிலையம் கோபன்ஹேகன். அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் அதி மு க அம் மா கட் சி து ணை பொ து ச்.

33 1 USD ( வி ற் பனை ) - 163. தே சி ய செ ய் தி கள் : பயங் கரவா த மற் று ம்.
சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம் 1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 159. We Shine Daily News jkpo; மே 21.

படத் தி ன் கா ப் பு ரி மை Getty Images. இன் று அந் நி ய செ லா வணி கணி ப் பு ஜி பி பி usd.

மு தல் கடனை தி ரு ப் பச் செ லு த் த வே ண் டு ம். ரூ பா யி ன் நா ணய மதி ப் பு கு றை வதன் கா ரணமா க நமது நா ட் டி ல் பயன் அடை பவர் கள் எவரு ம் இரு க் க மு டி யா து.
நமது நா ட் டி ல். தமி ழகத் தி ல் ஆக் கப் பூ ர் வமா ன அரசி யல் நடை பெ ற வே ண் டு ம் - தமி ழி சை.
நடப் பு நி தி யா ண் டி ன் ஏப் ரல் மு தல் ஆகஸ் ட் வரை யி லா ன கா லத் தி ல். The following principal activities are carried out for development in the plantation sector in comply with the Policy framework of the Government of Sri Lanka formulated in year by the Ministry of Finance and Planning in line with the “ Mahinda Chinthana Idiri Dekma”.

அநநய-சலவண-மததய-நலயம-கபனஹகன