தானியங்கு வர்த்தக அமைப்பு புத்தகம் -


எஸ் அமை ப் பு. மி ன் அமை ப் பு பரி சோ தனை.

இலவச அந் நி ய செ லா வணி ஈ. DSProFx ஸ் கா ல் ப் EA.
அரங் கு கள் 2 மற் று ம் 3இல், செ ன் னை வர் த் தக மை யம், செ ன் னை, இந் தி யா. இவ் வி ரு நா டு களு ம் எல் லை பி ரச் சனை தொ டர் பா க 1962 ஆம் ஆண் டு போ ர்.

Other wise it is an art of failure. மட் டக் களப் பி ல் கடை யடை ப் பு : தெ ரு க் கள் வெ றி ச் சோ டி ன.
மே ற் கண் ட வி சயங் கள் கு றி த் து மு டி வு களை இறு தி செ ய் து அறி வி க் க உலக வர் த் தக அமை ப் பு செ ன் ற ஜூ லை மா தக் கடை சி யி ல் ஜெ னி வா வி ல் பொ து க் கு ழு க் கூ ட் டத் தை ஏற் பா டு செ ய் தி ரு ந் தது. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

தானியங்கு வர்த்தக அமைப்பு புத்தகம். நீ ங் கள் வர் த் தக அமை ப் பு ஒன் றை மட் டு ம் வர் த் தகம் செ ய் ய வி ரு ம் பி னா ல், அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு க் கு மட் டு மே தே வை ப் படு ம்.

வெ ட் டி எடு ப் பவர் ஈ. US " Growing Economy Too", Can' t Fund Subsidies To India, China: Trumpஇனி இந் தி யா வு க் கு மா னி யம் இல் லை.

It is basically a political act. தா னி யங் கு ஆய் வு.
நடரா சன் * The original is unfaithful to the translation - Jorge Luis Borges Translation is not an art.

தனயஙக-வரததக-அமபப-பததகம