அமெரிக்க டாலருக்கு அந்நியச் செலாவணி -


தற் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 400 பி ல் லி யன் டா லர் களா க உள் ளது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு வரலா று. மு ம் பை : அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. அமெரிக்க டாலருக்கு அந்நியச் செலாவணி.


அத் தகை ய நி லை மை யி ல் இந் தி யா, தனது அந் நி யச் செ லா வணி. அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், இன் று கா லை வர் த் தகத் தி ன் போ து.
மு ம் பை, அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு. இதனா ல் அதி க டா லர் களை பெ ற, மோ டி அரசு வெ ளி நா ட் டு வா ழ்.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ரூ. அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய.

96 ஆக உள் ளது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 26 கா சு கள் கு றை ந் து ரூ.
து ரு க் கி நா ட் டி ன் செ லா வணி யா ன ‘ லி ரா ’, அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன மா ற் று மதி ப் பி ல் 40% சரி வை இந் த ஆண் டு கண் டது.
அமரகக-டலரகக-அநநயச-சலவண