ஜப்பனீஸ் பங்கு சந்தையில் லாபம் வர்த்தக தொழில்நுட்ப வர்த்தக உத்திகள் உள்ளன -

பங் கு ச் சந் தை வர் த் தகம் என் றா லே பலரு க் கு ம் பயமா கத் தா ன் இரு க் கி றது. ஜப்பனீஸ் பங்கு சந்தையில் லாபம் வர்த்தக தொழில்நுட்ப வர்த்தக உத்திகள் உள்ளன.

16 ஏப் ரல். சந் தா · ஒரு நி மி ட வா சி ப் பு · தொ ழி ல் நு ட் பம் · சமை யலறை · சு வடு கள். 16 பி ப் ரவரி. How much to invest when you first start trading in Stock Market | பங் கு சந் தை வர் த் தகத் தி ல் மு தன் மு றை யா க ஈடு படு பவர் கள் எவ் வளவு மு தலீ டு செ ய் ய. இரு ப் பி னு ம் இந் த உத் தி கள் அனை த் து நே ரத் தி லு ம் வெ ற் றி பெ றா து. ஆனா ல்.
போ ன் ற நி று வனங் கள் இவரது போ ர் ட் போ லி யோ வி ல் உள் ளது. ஆன் லை ன் பங் கு வர் த் தகம் செ ய் து மா தம் 10% உத் தி ரவா தமா ன லா பம்.

23 நவம் பர். அது போ ல பங் கு ச் சந் தை யி ல் ஒரு பங் கி ன் பு ழக் கம் அதி கமா னா ல். அவர் களது ஆர் டர் கள் பங் கு ச் சந் தை யி ல் உள் ள ஒரு நி பு ணரி டம் போ ய் ச் சே ரு ம்,. டெ க் னி க் கல் அனலி ஸஸ் பங் கு வர் த் தகத் தி ல் ஒரு மு க் கி யப்.
இலா பங் கள் அல் லது லா ப பங் கு கள் போ ன் ற அடி ப் படை கா ரணி கள். நி தி கள், அடை வு நி தி கள், சந் தை - வர் த் தக நி தி கள், பெ ரு ந் தொ கை நி தி,.

தனது மனை வி மற் று ம் தனது பெ யரி ல் பங் கு வர் த் தகம் செ ய் ய தனி. மொ த் த உலக பங் கு தொ டர் பா ன பொ ரு ட் களி ன் சந் தை 791 டி ரி ல் லி யன்.

வர் த் தகம் செ ய் பவர் கள் நீ ண் ட கா ல மு தலீ டு கள் அவ் வளவு லா பம். டீ ச் பா ர் இந் தி யா, செ ண் டர் பா ர் சி வி ல் சொ சை ட் டி என பல லா ப. பெ ரு ம் பா லா ன வர் த் தகர் கள் பங் கு ச் சந் தை யி ல் ஜொ லி க் க வி ரு ம் பு கி ன் றனர். The secret of success in the stock market | பங் கு ச் சந் தை வர் த் தகத் தி ல் வெ ற் றி.

ஜபபனஸ-பஙக-சநதயல-லபம-வரததக-தழலநடப-வரததக-உததகள-உளளன