அந்நிய செலாவணி வர்த்தக சமிக்ஞைகள் மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள் -

சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம். Toggle navigation MIRONOVLESHA.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக சமிக்ஞைகள் மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள். பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய.

தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு மெ ன் பொ ரு ள் கூ டு தலா க உள் ளது, இதி ல் தா னி யங் கு வர் த் தக வழி மு றை பதி வு. இலவச அந் நி ய வர் த் தக மெ ன் பொ ரு ள்.
Signal2 மு ன் நி று வனம், நி று வல், ஊதி யம் மற் று ம் பதி வி றக் கங் கள். வெ ள் ளி.

Forex pivot பு ள் ளி மெ ன் பொ ரு ள் பதி வி றக் க நி தி சந் தை களி ல் வர் த் தக. சி றந் த இலவச பை னரி வி ரு ப் பங் கள் ரோ போ ; அந் நி ய செ லா வணி.

ஒரு பா ப் அப் மெ ன் பொ ரு ள். 10 ரூ பி ள் இரு ந் து சி றந் த பை னரி. வை ப் பு டன் இரு ம வி ரு ப் பங் கள் 50. இன் றை ய பங் கு சந் தை தகவல் கள். மு க் கி ய நா ணய ஜோ டி களு க் கா ன மி ன் னஞ் சல் வழி யா க அனு ப் பி ய தி னசரி. அந் நி ய செ லா வணி arbitrage.
அநநய-சலவண-வரததக-சமகஞகள-மனபரள-பதவறககஙகள