அந்நிய செலாவணி wp8 -

Latest Version of Windows Phone, Windows Phone 8. அந்நிய செலாவணி wp8.

Be sure to read our in- depth review and overview of Windows Phone 8, and click on the links below to learn more about each of these amazing new Windows. ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது.

Gets the default instance of the AudioRoutingManager class. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு.
நீ ங் கள் கரு த் து ப் பதி வு செ ய் ய LOGIN செ ய் தது ம், My Page என் ற பட் டனை. Want to learn more about Windows Phone 8?

டா லரு க் கு. சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த கடு ம் சரி வை எட் டி உள் ளது.


Sep 30, · Windows Phone 8 - Windows Phone 8 News, Reviews, Help and Discussion. SetAudioEndpoint( AudioRoutingEndpoint) SetAudioEndpoint( AudioRoutingEndpoint).

1 entered End of Support Status on July 11, ; Meaning it will not get any system updates, neither features nor security updates, unless user upgrades to Windows 10 Mobile, which - the upgrade- was entitled to selected models of devices running Windows Phone. Jan 02, · As a loyal Windows Phone Lumia 920 user, I am distressed to see Microsoft have such a hard time increasing its library of Windows Phone applications ( apps) and I offer this solution to the problem:

அநநய-சலவண-WP8