எப்படி அந்நிய வர்த்தகர்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் -

எப்படி அந்நிய வர்த்தகர்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். எப் படி IQOption வர் த் தகத் தி ல் து வங் கு வது - YouTube இலி ரு ந் து அதி கா ரி webinar ஒரு இலவச கணக் கை தி றந் து எங் கள் மே டை யி ல். வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.
மற் று ம் டி ஜி ட் டல் உலகத் தி ற் கு நன் றி, அது அங் கு எப் போ து ம் வி ட. நீ ங் கள் தொ டக் க மு ந் தி ய வர் த் தகர் கள் என் றா ல், நா ன் நீ ங் கள் ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் மற் று ம் அதை ஒட் டி க் கொ ள் கி ன் றன பரி ந் து ரை க் கி றே ன்.


சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு.

CFDs சி க் கலா ன கரு வி களு ம், அவர் களது கா ரணமா க அந் நி ய து ரி தமா க பணத் தை இழந் து ஒரு உயர் அபா ய அளவு டனு ம் வரு கி ன் றன. ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த.

எபபட-அநநய-வரததகரகள-பணம-சமபதககறரகள