அந்நிய செலாவணி சந்தைகள் நிகழ்தகவு எல்லைக்குட்பட்ட சந்தைகள் பி டி எஃப் -


அந்நிய செலாவணி சந்தைகள் நிகழ்தகவு எல்லைக்குட்பட்ட சந்தைகள் பி டி எஃப். 10 செ ப் டம் பர்.

மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த வே ண் டு ம். சி வங் கி யி ல் கரு ப் பு பணம் வை த் தி ரு ந் த அனை வரி ன் பெ யரை யு ம் மத் தி ய அ.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி. 4 டி சம் பர்.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 39, 812 கோ டி டா லர். மு ம் பை : இந் தி ய சந் தை யி ன் அன் னி ய செ லா வணி இரு ப் பு அளவு கள்.

மு ம் பை : கடந் த இரண் டு மா தங் களி ல் இந் தி ய சந் தை யி ல் அன் னி ய. தே சி ய வீ டமை ப் பு வங் கி ( என் எச் பி ) தனி யா ர் மனை வணி கத் தை ( ரி யல்.


இந் தி ய பங் கு ச் சந் தை மற் று ம் கடன் சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம்.
இந் தி ய அரசு, தே சி ய வங் கி சந் தை யை மறு சீ ரமை த் து மற் று ம் பல நி று வனங் களை தே சி யமயமா க் கி யது.
அநநய-சலவண-சநதகள-நகழதகவ-எலலககடபடட-சநதகள-ப-ட-எஃப