வர்த்தக நிறுவன கணக்கு முறை -

உலக வர் த் தக நி று வனத் தி ன் ( டபி ள் யு. கணக் கி யலி ல் இரட் டை ப் பதி வு கணக் கு வை ப் பு மு றை ( Double- entry bookkeeping system.


உங் கள் நி று வனம் சி றி ய அல் லது நடு த் தர அளவு டை யதா னா லு ம். அனை த் து நா டு களு க் கு ம் சம வா ய் ப் பை அளி க் கவல் ல பு தி ய.
வர்த்தக நிறுவன கணக்கு முறை. இரா ஜே ந் தி ரா தி யா கரா ஜா அவர் கள்.
பொ து வா க சந் தை யி ன் ஏற் ற, தா ழ் வு களை ட் ரே டி ங் பண் ணு ம் ஆபரே டர் கள் தா ன் தீ ர் மா னி ப் பா ர் கள். Dinamalar updated the top news every hour which includes top news stories, top headlines news, world top news, top online news, updated top business news, latest news, top sports news and covering virtual tour hindu temples, tamilnadu temples 360 degrees, 360 degree hindu temples.
எல் லா வர் த் தகத் தை போ லவே பங் கு கள் வர் த் தகத் தி லு ம் இரண் டே. ) தலை மை இயக் கு நர்.
ஒரு மூ த் த வங் கி யா ளரா ன தி ரு. நி யூ யா ர் க் : ஒரு டி வி ட் கா ரணமா க டெ ஸ் லா நி று வன சி இஏ எலோ ன் மஸ் க் தன் னு டை ய பதவி யை.
ஆனா ல் இந் த மு றை அவர் களை கை கா ட் ட மு டி யா து.
வரததக-நறவன-கணகக-மற