செய்தி அந்நியச் செலாவணி சந்தையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது -

இன் றை ய தி ஹி ந் து வி ல் இரு ந் து இட ஒது க் கீ டு பற் றி ய அரசி யல் அமை ப் பு ச் சட் ட மா ற் றத் தை வரவே ற் கு ம் சு வா மி அக் னி வே ஷ், அதே நே ரம் சி று பா ன் மை. பலே தெ ன் னி ந் தி யா!

செய்தி அந்நியச் செலாவணி சந்தையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது. அன் னி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு “ நீ ர் க் கு மி ழி யா ’?

“ ” வடக் கு வா ழ் கி றது, தெ ற் கு தே ய் கி றது. அமெ ரி க் கா வை தீ வி ர வலது சா ரி களு ம், இந் தி யா வை தீ வி ர.


வரதரா சன்.
சயத-அநநயச-சலவண-சநதய-எவவற-பதககறத