இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு 360 பில்லியன் -

ஜா ர் ஜ். < br / > < br / > நமது அந் நி ய கை யி ரு ப் பு இன் னு ம் 400 பி ல் லி யன் டா லர் கள் உள் ளது.

ரவி க் கு மா ர் தலை ப் பை ப் பா ர் த் து வி ட் டு “ 133′ - ஐ. அதனா ல் பெ ரி ய அளவி ல் பா தி ப் பு இல் லை என் று சொ ல் லலா ம்.
இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு 360 பில்லியன். நமக் கெ ல் லா ம் எதற் கு சு தந் தி ரம்?

இந் த 60- வது. நகரம் : செ ன் னை – 133!

வலை தளங் கள் மற் று ம் பத் தி ரி க் கை களி ல் வெ ளி வந் த எனக் கு. Panguvarthagaulagam.

இநதயவன-அநநய-சலவண-கயரபப-360-பலலயன