குறியீடுகள் பயன்படுத்தி இல்லாமல் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் -


ஐக் யூ வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் நீ ங் கள் 18 வயது அல் லது அதற் கு அதி கமா க இரு க் க வே ண் டு ம். ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன?
A அந் நி ய செ லா வணி. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய. தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு.

அந் நி ய செ லா வணி இரகசி ய சி க் னல் கா ட் டி இலவச அல் டி மே ட் இரட் டை மே ல் / கீ ழ் கா ட் டி. குறியீடுகள் பயன்படுத்தி இல்லாமல் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம்.

மி னி வி ரு ப் பங் கள் கொ ண் ட பங் கு கள் கணக் கி ல் லா த அந் நி ய செ லா வணி. நீ ங் கள் ஐக் யூ சூ தம் வர் த் தகம் மு டி யு மா?
எழு த் தா ளனி ன் வா ழ் க் கை 1. IQ Broker- ரி டம் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் செ ய் வதற் கா ன தே வை கள்.

அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் நி ரலா க் க.
கறயடகள-பயனபடதத-இலலமல-அநநய-சலவண-வரததகம