சாம்பல் புரிதல் விருப்பங்கள் உத்திகள் -

7 posts published by brammarajan in the year. ஏனெ னி ல் என் னை ப் பொ ரு த் தவரை, தலை சி றந் த.
7 posts published by brammarajan during November. கொ ள் கை மே ற் கொ ள் பவர் களு க் கா ன சா ரா ம் சம்.

இலக் கி யம். அது தா ன் எல் லா மே.


சமூ க, அரசி யல் இணை ய இதழ். கா லநி லை மா ற் றம் தொ டர் பா ன அரசா ங் கங் களு க் கு இடை யி லா ன கு ழு மம்.

The என் ற and மற் று ம் and இன் னு ம் was இரு ந் தது for இதற் கு for க் கு for இதற் கா க. சாம்பல் புரிதல் விருப்பங்கள் உத்திகள்.

கட் டு ரை கள் ; கவி தை கள். மா ர் க் ஸ் பு தி ய உலகி ன் தி றவு கோ ல் பே ரா சி ரி யர் ஹி ரெ ன் மு கர் ஜி.

தொ ழி ல் நு ட் ப சா ரா ம் சம்.
சமபல-பரதல-வரபபஙகள-உததகள