அந்நிய செலாவணி கார்டன் nedir - Nedir


4 டி சம் பர். அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு ஒரே வா ரத் தி ல் 1. 4பி ல் லி யன் டொ லர் கு றை ந் து ள் ளது. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.


ஐக் கி ய தே சி ய கட் சி யி ன் வழி நடத் தல் 10வரு டங் களு க் கு. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?


அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. கடந் த.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. அந்நிய செலாவணி கார்டன் nedir.
அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம். 14 ஜனவரி.

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். 6 டி சம் பர்.

அநநய-சலவண-கரடன-NEDIR