அமெரிக்காவின் பைனரி விருப்பம் தரகர்கள் - தரகர


Optionsxpress shortable பங் கு கள் ; பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க். நீ ங் கள் ஐக் யூ சூ தம் வர் த் தகம் மு டி யு மா?
ஐக் யூ வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் நீ ங் கள் 18 வயது அல் லது அதற் கு அதி கமா க இரு க் க வே ண் டு ம். நா ன் இரு ம வி ரு ப் பம் வர் த் தக என் வர் த் தக வி ளை வா க, 85% இந் த சூ த் தி ரம் பயன் படு த் தப் படு கி றது.
பை னரி வி ரு ப் பம் 5 நி மி ட வர் த் தக மூ லோ பா யம். சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

அமெரிக்காவின் பைனரி விருப்பம் தரகர்கள். லண் டனி ல் சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி தரகர் கள் ; அந் நி ய செ லா வணி நே ர் மறை.


பை னரி தரகர் கள் ரோ போ. பை னரி வி ரு ப் பம் pullback மூ லோ பா யம்.
அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு. வி ரு ப் பத் தே ர் வா ளர் கள் ru; சி ங் கப் பூ ர் சி றந் த forex நி ச் சயமா க.
அமரககவன-பனர-வரபபம-தரகரகள