பங்கு சந்தை விருப்பங்கள் விலை -


Aug 03, · எளி ய தமி ழி ல் பங் கு சந் தை போ க் கு பற் றி ய மு ன் யூ கம் பங் கு சந் தை, இலவச டி ப் ஸ் கள், தங் கம், வெ ள் ளி வி லை நி லவரம், share market tips, Free Tips, Gold, Free tips,. Sliding oil prices coupled with lingering uncertainty over the political future of Greece and its place in the eurozone, kept investors on edge Tuesday, pressuring stocks and boosting assets deemed safest during times of stress— such as government bonds.
தே சி ய பங் ­ கு ச் சந் தை கு றி ­ யீ ­ டா ன, நி ப் ­ டி யை பொ று த் ­ த­ வரை, கடந் த வா ரம், அதற் கு மு ந் ­ தை ய வா ரத் ­ தோ டு ஒப் ­ பி ­ டு ம் போ து, தா ழ் ந் த நி லை ­ யி ல் வர் த் ­ த­ கம். பங் கு சந் தை என் பது ஒரு சூ தா ட் டம், அதி ல் எல் லா பணத் தை யு ம். Sep 10, · இது வரை எழு தி ய பதி வு களி ல் ஒரு நி று வனத் தி ன் லா ப நஷ் ட கணக் கி ல். நா ம் பங் கு சந் தை யி ல் நு ழை ந் த போ து நண் பர் கள், பெ ற் றோ ர் என் று. மா நி ல தே ர் தல் தோ ல் வி யா ல் மத் தி ய அரசு பொ ரு ளா தா ர சீ ர் தி ரு த் த நடவடி க் கை களை மந் தப் படு த் து ம் என் று பங் கு சந் தை வல் லு னர் கள் டி வி - யி ல் அறி வு ரை கூ று வா ர் கள். சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.
பங்கு சந்தை விருப்பங்கள் விலை. ஒரு பங் கு ச் சந் தை ( Stock market) என் பது ஒரு பொ து ச் சந் தை ( பொ ரு ளா தா ர.
பஙக-சநத-வரபபஙகள-வல