உலக வர்த்தக அமைப்பு போகிமொன் x எவ்வாறு செயல்படுகிறது -


நா ளை க் கொ ண் டா டு கி றது டபி ள் யூ டி ஓ எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு. உலக வர்த்தக அமைப்பு போகிமொன் x எவ்வாறு செயல்படுகிறது.

உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல்.

5 ஜனவரி. போ ரி ல் லா உலகம் படை ப் போ ம் என் ற சூ ளு ரை யோ டு,.

25 டி சம் பர். சர் வதே ச அளவி ல் வர் த் தகங் களை மே ற் கொ ள் வதற் கா ன கொ ள் கை களை வகு க் கு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இறு க் கம் கொ ஞ் சம்.

ஆனா ல் இந் த சர் வதே ச வர் த் தக அமை ப் பி றகா ன ஒப் பந் தத் தை அமே ரி க் கா மற் று ம் சி ல இதர. பெ ல் ஜி யம், பி ரசை ல் சை தலை மை யி டமா க கொ ண் ட ஒரு சர் வதே ச அரசு அமை ப் பா க உலக வர் த் தக அமை ப் பு ( WCO) உள் ளது.


இப் பி ரி வி ன் பி ரதா ன பொ று ப் பு உலக வர் த் தக நி று வனத் தி ல் ( WTO). சர் வதே ச மரபு கள்.
உலக வணி க அமை ப் பு ஒரு நா டு, ஒரு வோ ட் டு மு றை யி ல் செ யல் படு கி றது,.
உலக-வரததக-அமபப-பகமன-X-எவவற-சயலபடகறத