எந்த இழப்பு forex ஒரு ரோபோ இல்லை - Forex


மு ரட் டு வர் த் தக அமை ப் பு. ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன?

எந் த இழப் பு forex ஒரு ரோ போ இல் லை ; எந் த வை ப் பு இலவச போ னஸ். உங் கள் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக கணக் கி ல் வை ப் பு த் தெ ா கை யா க $ 500 வை பி ல் வை த் து நீ ங் கள் ஏது ம் செ ய் யா மல் இந் த தா னி யங் கி மூ லம்.

ஆகஸ் ட் 29, 28] அந் நி ய செ லா வணி சை போ ர் க் ரோ போ வி மர் சனம் அந் நி ய செ லா வணி சை போ ர் க் ரோ போ. Forex umac nz தொ டர் பு எண் forexime பயன் பா டு அந் நி ய செ லா வணி எல் சி scalper ea அந் நி ய. A அந் நி ய செ லா வணி. ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த.

அனை வரு க் கு ம் கடி னமா ன வி ஷயங் களை ப் படி க் கவு ம், நா ட் களு க் கு. சி ல் லறை வணி கத் தி ல் அந் நி ய மு தலீ டு.
பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய. எந்த இழப்பு forex ஒரு ரோபோ இல்லை.

எங் கள் கடை யி ல், Metatrader 4 க் கா ன இந் த தா னி யங் கி அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் ( EA) வா ங் கலா ம்.

எநத-இழபப-FOREX-ஒர-ரப-இலல