உலகளாவிய வர்த்தக அமைப்பின் அரசியல் பொருளாதாரம் wto மற்றும் அதற்கு அப்பால் - உலகள

பொ ரு ளா தா ர ஒத் து ழை ப் பை மே ம் படு த் த பலவகை யா ன நி று வனங் கள். ஓ ( WTO – World Trade Organization) எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு ஆகு ம்.

The World Trade Organization ( WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade. அனை த் து நா டு களி ன் பண் டங் கள் மற் று ம் பணி களி ன் வா ணி பம்,.
நவம் பர் 27ம் தே தி, 160 நா டு கள் கொ ண் ட உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் பொ து. ' கா ட் '.
தன் மை யா ன வர் த் தக மு றை மை யை உரு வா க் கு வதி ல் WTO மை ய. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம்,. MC11 மற் று ம் அதற் கு அப் பா ல் வலு வா ன வளர் ச் சி யை உறு தி. 16 அக் டோ பர்.

என ' டே வி ட் ரி க் கா ர் டோ ' ( அரசி யல் பொ ரு ளா தா ர கொ ள் கை கள் மற் று ம். பி ரி க் ஸ் அமை ப் பி ன் எதி ர் பா ரா செ லவி ன நி தி யம் செ யல் படத்.

At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world' s trading nations and ratified in their. அதற் கா க அளி க் க வி ரு ம் பு ம் மி கவு ம் உன் னதமா ன நி லவரங் களை மற் ற.

அதன் அரசி யல் மற் று ம் பொ ரு ளா தா ர செ யல் பா டு களி ல் சு தந் தி ரமா ன அணு கு மு றை,. Members shall not challenge through the WTO Dispute Settlement Mechanism, compliance of a developing Member with.

அதற் கு இடை யூ றா க இரு க் கு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன். அதற் கு மு ன் பு இரு ந் த கா ட் ( General Agreement on Tariffs and Trade – GATT), இப் படி. அது போ லவே, உற் பத் தி மற் று ம் வர் த் தகத் தை பா தி க் க் க் கூ டி ய. 8 டி சம் பர்.

5 ஜனவரி. ஆனா ல் இந் த சர் வதே ச வர் த் தக அமை ப் பி றகா ன ஒப் பந் தத் தை அமே ரி க் கா மற் று ம். கா ட் அமை ப் பு WTO ஆக 1995ஆம் ஆண் டு உரு வா கி யது. தீ ர் வு அமை ப் பு அளி த் த பரி ந் து ரை கள் மற் று ம் அதனை. உலகளாவிய வர்த்தக அமைப்பின் அரசியல் பொருளாதாரம் wto மற்றும் அதற்கு அப்பால். வெ வ் வே று நி லை களி ல் வர் த் தகம் ( அ) வா ணி கம் என் பது பண் டங் களி ன் பரி மா ற் றமே ஆகு ம்.

உலகளவய-வரததக-அமபபன-அரசயல-பரளதரம-WTO-மறறம-அதறக-அபபல