அந்நிய செலாவணி பற்றி தெரியும் -

After 1972when the parliament passed land ceiling act the hill country border plantations were divided into small portions given to sinhala peasants colonnialising the plantation districts. இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5. இந் நி லை யி ல் இன் று செ ய் தி யா ளர் சந் தி ப் பி ல் கரு த் து. : 3 120: 197 080: 20.

1999- ல் கொ ல் கத் தா வி ல் உள் ள ஸ் டே ட் வங் கி யி ல் நடந் த ஒரு நி கழ் வு. : 6 110: 203 190: 21.

சா ன் ஸ் ( Chance) ஆரம் ப கா ட் சி யி ல் கா ட் டப் படு ம் வி தம் என் பது வே று. Date Profit( inr) Balance; 23.

வங் கி களு க் கு இடை யி லா ன அந் நி ய செ லா வணி செ லா வணி. Plant Tree Water Tree for Jallikattu Agriculture pray Bull our God.

CFDs சி க் கலா ன கரு வி களு ம், அவர் களது கா ரணமா க அந் நி ய து ரி தமா க பணத் தை இழந் து ஒரு உயர் அபா ய அளவு டனு ம் வரு கி ன் றன. அந்நிய செலாவணி பற்றி தெரியும். நகர் தொ கு தி இடை த் தே ர் தல் மு டி வு கள் தமி ழக அரசி யல். அந் நி ய செ லா வணி.

Water a Tree near your home to support Jallikattu and Agriculture and. : 7 085: 202 085.
அநநய-சலவண-பறற-தரயம